Polityka Prywatności — AutoHOP

Polityka Prywatności

Informacje wstępne

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest VoxNet Sp. z o.o.  z siedzibą: 41-807 Zabrze, ul. Sztygarów 2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001023793 – dalej jako Usługodawca lub Administrator.

Polityka Prywatności odnosi się w szczególności do następujących kwestii:

 1. Przetwarzania danych osobowych oraz celów, podstaw, okresów i sposobu ich przetwarzania,
 2. Kategorii danych osobowych, które są przetwarzane,
 3. Odbiorców danych osobowych Usługobiorców,
 4. Możliwości uzyskania przez Usługobiorców dostępu do danych oraz innych praw Usługobiorców jako osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Polityka Prywatności pełni rolę informacji wymaganej przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), a także – w zakresie danych osobowych Usługobiorcy pozyskanych od Facebook- pełni rolę informacji wymaganej przepisami art. 14 RODO.

Warunkiem instalacji Aplikacji AutoHop i założenia Profilu Użytkownika w tej Aplikacji jest zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności oraz jej akceptacja.

Polityka Prywatności jest udostępniana wszystkim na stronie internetowej prowadzonej pod adresem https://www.autohop.pl

Usługodawca, jako Administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo udostępnianych jemu danych. Wszelkie dane są chronione i zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę zgodnie z przepisami RODO oraz polskich przepisów uzupełniających regulację RODO, a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z art. 15-22 RODO, to jest prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia i usunięcia danych oraz do cofnięcia zgody wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Terminom użytym w niniejszej Polityce Prywatności, pisanym z wielkiej litery nadaje się znaczenie identyczne jak w Regulaminie usługi AutoHop, dostępnym pod adresem https://www.autohop.pl

W Aplikacji Usługobiorca uzyskuje prawo do otrzymywania powiadomienia systemowego w Aplikacji w kwestiach związanych z jej funkcjonalnością. W przypadku wyłączenia przez Użytkownika opcji powiadomień systemowych prawidłowe korzystanie z Aplikacji nie będzie możliwe.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę

Przetwarzanie odnosi się do danych osobowych tj. informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej[1], która jest lub była Usługobiorcą.

Usługodawca przetwarza przede wszystkim następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, login używany w serwisie Facebook, dane o lokalizacji, numer ID Urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest Aplikacja, informacji o systemie operacyjnym Urządzenia mobilnego, położenie geograficzne Urządzenia mobilnego wykorzystywanego przez Usługobiorcę, historię Przejazdów.

Ponadto Usługodawca przetwarza również inne dane osobowe Usługobiorcy, które zostaną Usługodawcy ujawnione (dostarczone) przez Usługobiorców, a w szczególności informacje udostępniane publiczne w serwisie Facebook.

Usługodawca nie zamierza przekazywać danych osobowych Usługobiorcy do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

Informacje gromadzone i przetwarzane automatycznie

Usługodawca automatycznie gromadzi i przetwarza dane z Aplikacji mobilnej AutoHop. Informacje te dotyczą: ID urządzenia mobilnego, na którym Aplikacja AutoHop jest zainstalowana, informacji o systemie operacyjnym urządzenia mobilnego, położenia geograficznego urządzenia mobilnego, na którym uruchomiona jest Aplikacja AutoHop.

Na podstawie danych o lokalizacji Usługobiorcy podejmowane są automatycznie decyzje o wskazaniu Usługobiorcy Pojazdu, w którym może odbyć Przejazd.

ID urządzeń elektronicznych typu smartfon (dalej „Urządzenie mobilne”)

Usługodawca wykorzystuje w Aplikacji ID Urządzenia oraz unikalny identyfikator Użytkownika mobilnego zamiast Plików „cookies”, celem rozpoznania Usługobiorcy.

Cele przetwarzania danych osobowych Usługobiorców

Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy celem:

 1. Zawarcia, wykonywania i rozwiązania umowy o świadczenie za pomocą Aplikacji Usługi elektronicznej.
 2. Zawarcia, wykonywania i rozwiązania umowy o świadczenie Usługi przewozu okazjonalnego,
 3. Rozwijania Aplikacji i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 4. Zarządzania Profilem Użytkownika,
 5. Zapewnienia wsparcia konsumenckiego,
 6. Prowadzenia badań i analiz o tym jak wykorzystywana jest Aplikacja,
 7. Prowadzenia komunikacji z Usługobiorcą poprzez Profil Użytkownika w Aplikacji, adres e-mail, telefon, Urządzenie mobilne, w zakresie związanym ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz Usługi przewozu okazjonalnego przy pomocy Aplikacji,
 8. Wykrywania i zapobiegania naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań,
 9. Rozliczeniowym, w tym księgowym i podatkowym,
 10. Ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
 11. Rozpatrywania reklamacji.

Podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców

Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców na następujących podstawach:

 1. Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO tj. w celu zawarcia, wykonywania i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług elektronicznych i Usług przewozu okazjonalnego związanych z korzystaniem z Aplikacji AutoHop. Przedmiotowa podstawa prawna obejmuje:
  1. wszystkie dane związane z założeniem Profilu Użytkownika, które to dane Usługobiorca musi podać, gdyż w przeciwnym razie nie zostanie z nim zawarta umowa o świadczenie Usług elektronicznych oraz
  2. pozostałe dane udostępniane przez Usługobiorcy w trakcie korzystania z Aplikacji, których podanie jest dobrowolne.
 2. Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO tj. ze względu na prawnie uzasadnione interesy Usługodawcy obejmujące: rozwijanie Aplikacji, prowadzenie badań i analiz o tym jak wykorzystywana jest Aplikacja, prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług, wykrywanie i zapobieganie naruszeń dóbr osobistych, naruszeń treści Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań, a także ustalanie, dochodzenie oraz obronę przed roszczeniami;
 3. Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO tj. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, obejmujących w szczególności wypełnianie obowiązków prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, a także obowiązków prawnych nałożonych przepisami prawa regulującymi transport osób.

Obowiązek podania danych osobowych Usługobiorcy

Celem zawarcia Umowy o świadczenie Usług elektronicznych, Usługobiorca musi podać następujące dane: adres email oraz numer telefonu. Powyższe dane są również niezbędne do zawarcia Umowy przewozu okazjonalnego.

Korzystanie z Aplikacji celem uczestnictwa w Przejeździe wymaga podania dodatkowo imienia oraz nazwiska, a także wymaga nadania Aplikacji przez Usługobiorcę jako użytkownika Urządzenia mobilnego, na którym Aplikacja jest zainstalowana, uprawnienia do dostępu do danych o lokalizacji. Udzielenie  zgody na ten dostęp jest dobrowolne, ale jej udzielenie jest niezbędne do należytego świadczenia Usług przewozu okazjonalnego za pomocą Aplikacji. Zatem jeśli Usługobiorca nie udzieli zgody na dostęp do danych o lokalizacji, to nie będzie mógł korzystać z Aplikacji. Zgody na dostęp do danych o lokalizacji nie należy utożsamiać ze zgodą na przetwarzania danych osobowych. Zgoda na dostęp do danych osobowych jest bowiem warunkiem świadczenia usługi (warunkiem umownym), a zatem przetwarzanie danych o lokalizacji odbywa się na podstawie zawartej umowy, a jedynie spełnienie tego warunku umownego następuje poprzez czynność wyrażenia w systemie operacyjnym Urządzenia mobilnego, na którym zainstalowano Aplikację zgody na dostęp do tych danych.

W przypadku postępowania reklamacyjnego, Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny (adres e-mail) oraz numer rachunku bankowego (jeżeli Usługobiorca żąda wypłaty odszkodowania na rachunek bankowy). Podanie przedmiotowych danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania, w niektórych przypadkach Usługodawca nie będzie mógł rozpatrzyć zgłoszenia reklamacyjnego.

Usługodawca może również przetwarzać dane, o których mowa powyższym akapicie w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

Informacje o kategoriach odbiorców danych Usługobiorcy

Usługodawca może udostępniać dane osobowe Usługobiorcy następującym kategoriom odbiorców danych:

 1. Podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Usługodawcy,
 2. Podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Usługodawcy, w tym usługi hostingowe,
 3. Podmioty świadczące usługi audytorskie i inne związane z kontrolowaniem działalności Usługodawcy,
 4. Biegli rewidenci badający dokumenty związane z działalnością Usługodawcy,
 5. Ubezpieczyciele,
 6. Inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Usługodawcy informacji związanych z działalnością Usługodawcy, które to informacje mogą obejmować dane osobowe Usługobiorcy, w tym w szczególności organy nadzorcze oraz kontrolne wobec Usługodawcy.

Dane Usługobiorcy mogę być również udostępnione organom władzy publicznej, na ich żądanie, w szczególności w celach związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Prawa przysługujące Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ma prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Usługobiorca, Usługodawca może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 2. Usługobiorca ma prawo do żądania od Usługodawcy sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
 3. Usługobiorca ma prawo do żądania od Usługodawcy usunięcia swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie mailowe na adres: info@autohop.pl, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego może korzystać w przypadkach określonych w przepisach RODO, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. Dane osobowe Usługobiorcy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Usługodawca miała przetwarzać dane Usługobiorcy;
  2. Usługobiorca cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Usługodawca nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. Usługobiorca wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w punkcie 5 poniżej, i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  4. jeśli dane osobowe Usługobiorcy były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. jeśli dane osobowe Usługobiorcy muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Usługodawca;
 4. Usługobiorca ma prawo do żądania od Usługodawcy ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie mailowe na adres: info@autohop.pl, na warunkach określonych w przepisach RODO, to jest gdy:
  1. Usługobiorca kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Usługodawcy sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Usługodawca nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Usługobiorcy, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. Usługobiorca wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w punkcie 5 poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Usługodawcy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Usługodawcę jego danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Usługodawcy nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Usługobiorca ma prawo do przenoszenia danych. W związku z tym Usługobiorca ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Usługodawcy, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Usługodawcy. Prawo to przysługuje Usługobiorcy jednak tylko w zakresie danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie zgody Usługobiorcy lub na podstawie umowy, oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując to prawo Usługobiorca może również żądać, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Usługodawcę bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 7. Usługobiorca ma prawo do cofnięcia zgody na podstawie, której przetwarzane są jego dane, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody następuje poprzez zgłoszenie mailowe na adres: info@autohop.pl. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody Usługodawca przestaje przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Usługodawca może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.
 8. Usługobiorca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania RODO. Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Okres przechowywania danych osobowych Usługobiorców

Usługodawca przechowuje dane osobowe o Usługobiorców tak długo, jak jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane:

 1. w celu zawarcia, wykonywania i rozwiązania Umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz Umowy przewozu okazjonalnego, Zarządzania Profilem Użytkownika, realizacji wsparcia konsumenckiego, wykrywania i zapobiegania naruszeń Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz Umowy o świadczenie Usługi przewozu okazjonalnego.
 2. w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora tj. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. 
 3. w celu realizacji ustawowych obowiązków nałożonych na Usługodawcę przepisami prawa powszechnie obowiązującego, będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów.
 4. w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora tj. rozwijania Aplikacji i usług świadczonych za jej pośrednictwem, prowadzenia badań i analiz o tym jak wykorzystywana jest Aplikacja, przetwarzane będą przez okres obowiązywania Umowy elektronicznej oraz przez okres oraz 10 lat od jej zakończenia, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile będzie on uzasadniony.

Dane przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy elektronicznej, a po jej zakończeniu przez okres określony w zgodzie (o ile został określony). Jednakże w żadnym przypadku nie są dalej przetwarzane w razie cofnięcia zgody.

Facebook

Celem utworzenia Profilu Użytkownika w Aplikacji AutoHop, Usługobiorca może użyć  danych służących do logowania do serwisu Facebook. Usługobiorca logując się do Aplikacji za pośrednictwem Facebook przekazuje tym samym Usługodawcy istotne informacje o danych Usługobiorcy w Facebook. Usługodawca uzyska dostęp do informacji tj. danych publicznych Usługobiorcy stanowiących jego profil, adres e-mail, zdjęcie profilowe.

Monitoring Pojazdów

W Pojazdach wykorzystywanych do świadczenia Usługi przewozu okazjonalnego zamontowany jest monitoring (dalej: „Monitoring”), w związku z czym Usługodawca w związku ze świadczeniem Usługi przewozu okazjonalnego, przetwarza również wizerunek Usługobiorcy.

Każda osoba przed wejściem na obszar objęty Monitoringiem jest informowana o funkcjonowaniu Monitoring poprzez oznakowanie stosownymi tabliczkami informacyjnymi. Pojawienie się w obszarze objętym Monitoringiem stanowi akceptację zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w niniejszej Polityce prywatności. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców korzystających z Usługi przewozu okazjonalnego w celach związanych z zagwarantowaniem bezpieczeństwa oraz zdrowia tych osób, a także w celu ochrony mienia. Usługodawca przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę. Usługodawca przetwarza te dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób przebywających w Budynku lub na obszarze bezpośrednio do niego przylegającym tj. w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.Usługodawca może również przetwarzać dane osobowe utrwalone przez system Monitoringu w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z ochroną mienia. Usługodawca przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę.

Utrwalone nagrania z Monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Usługodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w niniejszym akapicie, uzyskane w wyniku Monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Podanie danych osobowych, rozumiane jako pojawienie się w obszarze objętym Monitoringiem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania z Usługi przewozu okazjonalnego.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator uaktualnia i zmienia warunki niniejszej Polityki Prywatności celem dostosowania postanowień do zmian w powszechnie obowiązującym prawie lub celem dostosowania niniejszych warunków do zmian technologicznych i funkcjonalnych w Aplikacji. Informacja o zmianach zostanie niezwłocznie umieszczona w Aplikacji oraz na Portalu. Usługobiorca proszony jest o dokładne zapoznanie się z nowymi warunkami Polityki Prywatności. Kontynuowanie korzystania z Aplikacji po zmianie Polityki Prywatności oznacza zapoznanie się i akceptację nowych warunków Polityki Prywatności. Jeśli Usługobiorca nie zgadza się na nowe warunki to tym samym powinien on usunąć swoje Profil Użytkownika z poziomu Aplikacji.

Kontakt z Administratorem

Usługobiorca, w sprawach związanych z zasadami przetwarzania danych osobowych, poprzez email albo następujący adres:

info@autohop.pl

Got any questions?

Contact us, and we’ll be happy to answer them!

Contact
E-mail: info@autohop.pl

Monday to Friday,
from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.

NOTE: AutoHOP is still in the testing and development phase. We ask for your understanding in case of errors, and thank you for any comments and suggestions for possible future improvements.